ADR transport

Transport van gevaarlijke stoffen is bij De Man Sneltransport in goede handen.

Wij zijn ADR gecertificeerd en onze voertuigen zijn voorzien van alle speciale voorzieningen en persoonlijke veiligheidsmiddelen voor de chauffeur.

U kunt bij ons terecht voor:

  • ADR transporten van klasse 1 t/m 9
  • ADR transport klasse 1 (Explosief)  

o.a life saving equipment, munitie, professioneel vuurwerk en de (offshore) industrie.

  • ADR transport klasse 7 (radioactief) 

o.a. Nuclear pharmacy voor klinieken en ziekenhuizen.

Ook zijn wij in het bezit zijn van een “Befähigungsschein nach § 20 Sprengstoffgesetz” met deze vergunning is de omgang, het verkeer en het transport van explosieven door Duitsland gewaarborgd. 

  • Onze Mercedes Sprinter wordt jaarlijks EXII gekeurd voor ADR 1 geclassificeerd transport

En voor NL hebben wij een Bewijs van erkenning ingevolge art. 17 “WECG” wet explosieven voor civiel gebruik voor transport van adr 1!

ADR transport: het vervoer van gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen worden ook wel ADR-goederen genoemd. ADR staat voor “Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route” en heeft dan ook betrekking op het internationaal vervoeren van gevaarlijke stoffen door middel van wegtransport. Het vervoeren van dit soort stoffen, bijvoorbeeld van een leverancier naar de klant, is een aparte tak van sport binnen de transportwereld. Bij het transport van ADR-goederen gelden speciale wetten en richtlijnen om het transport zo veilig mogelijk te laten verlopen, waaronder dat chauffeurs in het bezit moeten zijn van bepaalde certificaten.

Vormen van ADR

Niet alle gevaarlijke stoffen hebben dezelfde eigenschappen. Om deze reden zijn de gevaarlijke stoffen ingedeeld in verschillende ADR-gevarenklassen. Deze klassen bundelen een groep stoffen die vergelijkbaar zijn in gevaarlijkheid en eigenschappen:

Klasse 1: Ontplofbare stoffen en voorwerpen*

Dit zijn stoffen en voorwerpen waarbij het gevaar van massa-explosie aanwezig is. Op het moment dat één van de voorwerpen ontploft, zal alles in de buurt ontploffen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan vuurwerk en wapens.

Klasse 2: Gassen

In de tweede klassen vallen gassen die zijn samengeperst, vloeibaar gemaakt of onder druk staan. Deze gassen zijn bijvoorbeeld brandbaar, verstikkend, giftig, oxiderend of corrosief. Brandbare gassen kunnen gemakkelijk vlam vatten als ze in contact komen met een ontstekingsbron, zoals een lucifer, vonk, of brandende sigaret. Verstikkende gassen zorgen ervoor dat de longen ernstig beschadigd worden, waardoor onmiddellijke verstikking optreedt. Een voorbeeld van verstikkend gas is chloorgas. Giftige gassen zijn gassen die een dodelijk effect (kunnen) hebben als ze ingeademd worden of op een andere manier in het lichaam komen. Een voorbeeld van giftig gas is koolstofmonoxide. Oxiderende gassen zijn gassen brand kunnen veroorzaken of bevorderen als ze in aanraking komen met een oxiderende stof, zoals zuurstof. Corrosieve gassen hebben een aantastende, bijtende werking, op bijvoorbeeld de huid. Een voorbeeld van een corrosief gas is waterstofgas.

Klasse 3: Brandbare vloeistoffen

Klasse drie omvat alle brandbare vloeistoffen en vaste stoffen in gesmolten toestand waarvan het vlampunt hoger is dan zestig graden Celsius. Voorbeelden van brandbare vloeistoffen zijn benzine, petroleum en gas- en dieselolie.

Klasse 4: Brandbare stoffen

In klasse vier worden drie subklassen onderscheiden:

Klasse 4.1: Brandbare vaste stoffen

Dit zijn vaste stoffen die gemakkelijk kunnen ontbranden, bijvoorbeeld door wrijving. Voorbeelden van vaste brandbare stoffen zijn gesmolten zwavel, rode fosfor en fosfor sulfiden.

Klasse 4.2: Voor zelfontbranding vatbare stoffen

Deze stoffen kunnen zonder ontstekingsbron tot ontbranding zorgen. Onder deze klasse vallen ook stoffen die vatbaar zijn voor zelfverhitting. Sommige stoffen zijn zelfs zo gevoelig dat ze onder water of onder stikstof vervoerd moeten worden. Fosfor is een voorbeeld van een stof die vatbaar is voor zelfontbranding.

Klasse 4.3: Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen

Bepaalde stoffen kunnen brandbare gassen ontwikkelen wanneer ze in contact komen met water. Deze zogeheten “mengsels” worden gemakkelijk ontstoken door gewone ontstekingsbronnen zoals onbeschermde gloeilampen en vonken. Wanneer het mengsel ontstoken wordt, kunnen schokgolven en grote vlammen ontstaan.

Klasse 5: Oxiderende stoffen en organische peroxiden

Oxiderende stoffen en organische peroxiden zijn op zichzelf niet zozeer gevaarlijk, maar kunnen een gevaarlijke reactie kunnen veroorzaken bij andere stoffen. In klasse 5 worden twee type stoffen onderscheiden:

Klasse 5.1: Oxiderende stoffen

Oxiderende stoffen zijn niet zelf brandbaar, maar veroorzaken of versterken de verbranding van andere stoffen. Stoffen van klasse 5.1 worden ook wel “zuurstofdragers” genoemd. De chemisch instabiele stoffen van klasse 5.1 mogen niet vervoerd worden, tenzij alle maatregelen worden getroffen die nodig zijn om te voorkomen dat deze stoffen een gevaarlijke reacties veroorzaken.

Klasse 5.2: Organische peroxiden

Organische peroxiden zijn stoffen die een zuurstofdeel en een brandbaar deel bevatten, waardoor ze chemisch instabiel zijn. Wanneer deze stoffen ontleden worden, kunnen ze heftige reacties veroorzaken. De ontleding kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld warmte of wrijving.

Klasse 6: Giftige en infectueuze stoffen

Bij deze stoffen wordt onderscheid gemaakt tussen giftige en infectueuze stoffen:

Klasse 6.1: Giftige stoffen

Giftige stoffen zijn stoffen waarvan het bekend is of waarvan mag worden aangenomen dat ze zelfs in kleine hoeveelheden schadelijk (kunnen) zijn voor mensen door bijvoorbeeld inademing, opname door de huid of door inslikking. Een voorbeeld van een giftige stof is pesticide, zoals rattengif.

Klasse 6.2: Infectueuze stoffen

Dit zijn stoffen waarvan bekend is of waarvan mag worden aangenomen dat ze ziekteverwekkers (zoals bacteriën, virussen, parasieten en schimmels) veroorzaken bij mensen of dieren.  Een voorbeeld van een infectueuze stof is het Ebola-virus en een vaccin.

Klasse 7: Radioactieve stoffen*

Radioactieve stoffen kunnen onzichtbare straling uitzenden. Het gevaar van radioactieve stoffen is voornamelijk stralingsgevaar en gevaar voor besmetting. Radioactieve stoffen worden gebruikt voor bijvoorbeeld bestralings- en röntgenapparatuur. Een voorbeeld van dit type stof is uranium.

Klasse 8: Bijtende stoffen

Door hun chemische werking kunnen bijtende stoffen de bovenste laag van de huid of van de slijmvliezen (of andere oppervlaktes waar ze mee in aanraking komen) ernstig aantasten. Een voorbeeld van een bijtende stof is zoutzuur.

Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

In deze klasse vallen stoffen en voorwerpen die tijdens het vervoer een gevaar opleveren en niet binnen de andere klassen vallen. Voorbeelden van gevaarlijke stoffen die in klasse negen vallen zijn asbest en lithiumbatterijen.

ADR Transport

Naast dat de ADR-goederen ten eerste correct gelabeld en verpakt moeten zijn, gelden er ook regels omtrent het vervoer. Om ADR te mogen vervoeren, moet het transportmiddel dat hiervoor gebruikt wordt aan strenge voorschriften voldoen: als er iets mis gaat, kan dit immers grote gevolgen hebben voor de gezondheid of voor het milieu. In Nederland moeten bepaalde ADR-voertuigen regelmatig gekeurd worden door de RDW.

Gecertificeerde chauffeurs

Het vervoer van gevaarlijke stoffen vraagt om gespecialiseerde chauffeurs die het vervoer zorgvuldig uitvoeren. Daarom moeten chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in het bezit zijn van een ADR-vakbekwaamheidscertificaat. Dit certificaat is vijf jaar geldig en kan alleen uitgegeven worden door officieel erkende ADR-opleidingen. Daarnaast dient de chauffeur een ADR koffer met alle verplichte benodigdheden bij zich te hebben.

Eisen ADR-voertuigen (alleen voor bepaalde categorieën)

Naast de gebruikelijke eisen waar goederen voertuigen aan moeten voldoen, zijn er voor de voertuigen die worden ingezet voor bepaalde typen ADR-vervoer nog vele extra eisen omtrent de constructie, motor, bedrading en andere onderdelen van het voertuig. Zo moeten er een ADR uitrustingspakket en twee brandblussers aanwezig zijn in het voertuig die ADR-stoffen vervoert. Daarnaast moeten de voertuigen die gebruikt worden voor bepaald ADR-transport jaarlijks worden gekeurd om na te gaan of ze nog aan de ADR-eisen voldoen.

STAY CONNECTED

De Man Sneltransport is opgericht in 2000 en is een dynamisch transportbedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het verzorgen van spoedeisende zendingen in binnen- en buitenland!